Introduction Bhavan's Faith Infrastructure Balwadi Hostel Overseas Centers Advisory Committee Staff Profile Social Initiatives
Chairman's Desk Principal's Desk Vice-Principal's Desk
               
Shri Vimal Chand Surana


               
Shri Rajeev Jain


                Shri Rajendra Bhanawat, IAS (Retd.)
                Justice Shri P.C. Jain (Retd.)
                Smt. Beena Gokhale
                Smt. Asha Golecha
                Dr. V.S. Sisodia, IAS (Retd.)
                Shri Kamal Kothari
                Shri Ashok Pradhan, IAS (Retd.)
                Shri Rakesh Saxena
                Captain (IN) B.C. Kumawat (Retd.), Director (Jaipur Kendra)
                Shri Jeevraj Ostwal
                Smt. Pratima Sharma, Principal, BVB's Vidyashram, K.M. Munshi Marg, Jaipur (Invitee)
                Shri Deepak Dua, Principal, BVB's Vidyashram, Pratap Nagar, Jaipur (Invitee)
                Shri Jagdish Lakhani (Permanent Invitee)
                Shri R.C. Jain, RAS (Retd.) (Special Invitee)


 Copyright @ Bharatiya Vidya Bhavan's Vidyashram, Jaipur

All rights reserved. Website Designed and Maintained by BVB Vidyashram, Jaipur